menuجستجوsearch
bamteh.com

چهارباغ

۱۴۰۱/۲/۸ پنج شنبه
(1)
(0)

چهارباغ

چهارباغ

برج باغ‌ها
در شهری مانند تهران، با جمعیت رو به افزایش و محدودیت توسعه عرضی شهر که نیاز به توسعه در ارتفاع را الزامی می‌سازد، ضرورت توسعه فضای سبز بیش از گذشته احساس می‌شود. یکی از راه‌های جلوگیری از غلبه آهن و سیمان بر فضای سبز برج‌باغ‌ها بوده‌اند.
برج باغ‌ها در ارتقــای کیفیــت محیــط زیســت و توســعه پایــدار معمــاری و شهرســازی اهمیــت ویژه‌ای دارند. برج باغ‌ها بـا هـدف تبدیل فضای مرده برج‌ها بـه فضایی پویــا بسیار موردتوجه واقع شده‌اند. ایــن برج‌ها در بازدهی اکولوژیکی شـهری و افزودن کیفیـت مطلـوب بـه زندگـی شـهری نقـش مؤثری دارند و تاثیرگذاری آنها در مقیاس شهر بسیار قابل‌توجه است. برج باغ‌ها، علاوه بر بالا بردن کیفیت و میزان سرانه فضای سبز شهری، به تعدیل رطوبت و کاهش آلودگی نیز کمک شـایانی می‌کنند. بنابرایــن می‌توان چنیــن گفــت کــه توجــه بــه فضــای سبز یـا پوشش گیاهی انسـان‌سـاخت، علاوه بـر تولید اکسیژن، تعدیل دمای محیط، جذب آلاینده‌ها و نهایتا بازدهی اکولوژیکی، موجب ارتقای کیفیت محیط زیست می‌شود و فضایی جذاب و مناسب را برای برقراری تعامل اجتماعی و گذراندن اوقات فراغت فراهم می‌آورد.
برج باغ‌ها می‌توانند طیف وسیعی از مزایـای عمومـی و اختصاصی را فراهـم آورند:
• افزایــش سرانه فضــای ســبز. زمانــی کــه کمبــود فضــای ســبز بســیار مشــهود اســت، برج باغ‌ها می‌توانند پاســخگوی بخشــی از ایــن نیــاز روزافزون باشــند.
• ارتقای کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار شهری
• امکان بهره‌برداری بهینه از فضاهای ساختمان‌ها
• ارتقــای زیبایی‌شناسی معمارانــه و ایجــاد زیبایــی بصــری هــم بــرای کاربــران فضــا و هــم بــرای ســایر شــهروندان
• پاسخگویی به عواملی همچون عایق‌سازی (حرارتی، رطوبتی و صوتی) طبیعی ساختمان،
• ایجاد سطوح چشم‌نواز در نما،
• تلفیق ساختار مصنوع با طبیعت،
• کمک به کاهش آلودگی‌های جوی، افزایش نسبت اکسیژن هوا

تراس سبز
تراس گاردن یا همان تراس‌های سبز علاوه بر افزودن زیبایی به نمای ساختمان، می‌توانند همچون سیستمی با کارایی بالا برای برداشت آب باران، ایجاد تنوع زیستی و کاهش اثر جزیره گرمایی عمل کنند. تراس‌های سبز با فضاهای نیمه باز می‌توانند به محلی برای استراحت یا پذیرایی از میهمانان استفاده شوند و به‌عنوان فضای سبز خصوصی پیوند انسان با طبیعت را حفظ کنند.

پروژه چهار باغ
گروه اقتصادی مهندسی لوتوس، نگاه ویژه‌ای به استفاده هر چه بیشتر از فضای سبز در ساخته‌های خود دارد و بر این اساس باغ‌های ایرانی را که دارای معماری خاص و یگانه‌ای در سطح جهان هستند، الهام‌بخش پروژه‌های جدید خود قرار داده است. این گروه، در ادامه طراحی و ساخت پروژه پیشرویی با نام «باغ ایرانی» در منطقه الهیه تهران که عناصر مهم معماری باغ‌های ایرانی را در خود خواهد داشت، طراحی و ساخت پروژه «چهار باغ» را در پیش گرفته است.
علاوه بر تعدد، تنوع و مساحت چشمگیر اختصاص داده شده به فضاهای مشاع و مشترک، یکی از ویژگی‌های مهم پروژه «چهار باغ» طراحی و اجرای تراس گاردن در آپارتمان‌ها است که این برج‌ها را به باغ‌های عمودی تبدیل خواهد کرد. هر آپارتمان فضای سبز اختصاصی خود، و همچنین سهمی در توسعه فضای سبز شهری و کمک به تلطیف هوا و کاهش آلودگی خواهد داشت.

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

1 نظر
دنبال چه هستی؟
جستجو برای خریدجستجو برای اجارهدرخواست‌های خریددرخواست‌های اجاره